กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอรุณลักษณ์ แมนเมือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ