กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสงวนชัย ตันจะโข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ