กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางประภัสสร ื สุวรรณรัตน์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์