หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางจิราภรณ์ ตันจะโข
ครู คศ.2
หัวหน้าหัวหน้าฝ่ายวิชาการ