กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายเฉลิม โพธิ์ทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศุภิสรา ทองมูล
ครูผู้ช่วย