กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศุภิสรา ทองมล
ครูผู้ช่วย

นางณัฐฐา ช่วยคง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย