ปฐมวัย

นางสาวอมรรัตน์ แสงมณี
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย