คำขวัญของโรงเรียน
คำขวัญของโรงเรียน
            "  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  "