อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
  "  ยิ้มแย้ม   ทักทาย   ไหว้สวย "