หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
    โรงเรียนบ้านควนสูง เปิดสอน  2 ระดับ  คือ 
                                                          1.  ระดับปฐมวัย
                                                          2.  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป.1   -  ป. 6