เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
  ควนสูงรักษ์ศิลป์  :  นักเรียนมีทักษะด้านศิลปะ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน