พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 พันธกิจ ......   
              1.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              2.  พัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา
              3.  สร้างและส่งเสริมภาคีเครือข่ายทางการศึกษา
              4.  พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
              5.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
              6.  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาด  สวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้
              7.  ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เป้าหมาย .....
              1.  ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              2.  ผู้เรียนและบุคลากรนำปรั๙ญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
              3.  สภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาด  เป็นแหล่งเรียนรู้
              4.  บุคลากรมีศักยภาพ มีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
              5.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
              6.  นักเรียน ชุมชน มีความพึงพอใจในการให้บริการ
              7.  สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น