วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
                "  โรงเรียนบ้านควนสูงพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พัฒนางานด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "