ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
   โรงเรียนบ้านควนสูง  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2505 โดยความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น  โดยเปิดสอนครั้งแรกในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -2 และได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นสูงสุด ปัจจุบันมีนักเรียน 326 คน   ข้าราชการครู  13 คน  ลูกจ้างประจำ  1 คน ลูกจ้างชั่วคราว  1 คน  ครูอัตราจ้าง   1 คน   พี่เลี้ยงเด็กพิการ  1 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1 คน  โรงเรียนมีเนื้อที่  ทั้งหมด  7  ไร่  อาคารเรียน  2 หลัง  อาคารประกอบ  3 หลัง บริเวณรอบโรงเรียนเป็นชุมชนขนาดกลาง
อาคารเรียนราชพฤกษ์
อาคารเรียนชัยพฤกษ์