ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารราชพฤกษ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชัยพฤกษ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 3483,000 บาท
เพิ่มเติม..